สถานฝึกอบรม สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
โทร 02-738-1197, 083-228-2611 (สำนักงาน), 089-410-2255 (คุณดวงดาว), 097-090-9801 (คุณสมศักดิ์), 097-264-3040 (คุณภาคภูมิ), 089-409-3344 (คุณยุทธดนัย)
  • th
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย

ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย

Supichai Security Institute of Training

ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

เกี่ยวกับเรา


สถานฝึกอบรม สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นสถานฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทะเบียนเลขที่ กท ๙๖๑๐๐๑๑

เราให้บริการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต รวมทั้งหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่น อาทิเช่น การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐาน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้แก่บุคคลากรในองค์ของท่านให้เป็นบุคลากรที่ดี มีศักยภาพ และมีคุณค่าแก่สังคม ประเทศชาติ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง


<< ดูภาพผลงานทั้งหมด >>

SLOGAN

S = Safety in property "ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน"

S = Service Excellent "การบริการเป็นเลิศ"

I = Importance "ให้ความสำคัญ"

O = Owner "ความเป็นเจ้าของ"

T = Team Work "ทำงานเป็นทีม"

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมาย 40 ชั่วโมง


 

หัวข้อการฝึกอบรม

ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความเรียบร้อยของสังคมพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 จึงกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับ มาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม

สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต โดยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

 

หลักนิยมในการฝึกอบรม

1. ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ

2. เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลทั่วไป

4. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

 

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าอบรม : จำนวน 40 คนต่อรุ่น

การออกหนังสือรับรอง : 1. ใบประกาศวุฒิบัตร 2. หนังสือรับรองจากสถานฝึกอบรม

 

หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)

3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)

4. การเขียนรายงาน (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)

5. การเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

6. การติดต่อสื่อสาร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)

7. หลักการใช้กำลัง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)

8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)

9. การจัดการจราจร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)

10. การฝึกภาคสนาม (ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง)

(ก) ระเบียบแถว (ข) การทำความเคารพ (ค) การต่อสู้ป้องกันตัวมือเปล่าและกระบอง (ง) อาวุธศึกษา

 

รูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม

• หลักสูตรระยะเวลา 4 วัน เวลา 07.30 - 18.00 น. (แบ่งช่วงฝึกเป็น 2 วัน /ครั้ง โดยฝึกในวัน เสาร์ - อาทิตย์)

• เปิด 2 รุ่น ต่อเดือน (กำหนดอบรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ อบรมเก็บสะสมชั่วโมง)

 

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล

• ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนรวมภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

เอกสารสมัครเข้าอบรม


1. ใบสมัครเข้ารับอบรม สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม


1. ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยช่องทาง Fax : 02-738-1197 | E-mail : s.supichaiguart@gmail.com | Line-ID : dao2512 (สำหรับรูปถ่ายให้นำมาในวันอบรม)

2. หลังจากได้รับใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกโทรแจ้งกำหนดการและเพื่อดำเนินการดังนี้

    2.1 ชำระค่าอบรม 2,800 บาท (รวม Vat 7%) ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ / บัญชีเลขที่ 146-215-1752 / สาขาลาดกระบัง / ชื่อบัญชี บริษัท รักษาความปลอดภัยชุมชนนำไกร จำกัด

    2.2 ยืนยันและนัดหมายวันฝึกอบรม กรณีเลื่อน (กรณีผู้เข้าอบรมไม่ถึงจำนวนที่กำหนด) ทางศูนย์ฝึกจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-738-1197, 083-228-2611 (สำนักงาน), 089-410-2255 (คุณดวงดาว), 097-090-9801 (คุณสมศักดิ์), 097-264-3040 (คุณภาคภูมิ), 089-409-3344 (คุณยุทธดนัย)


หนังสือรับรอง


แผนที่สถานฝึกอบรม


สถานฝึกอบรม สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์


ที่อยู่: 1139/1 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อีเมล: s.supichaiguart@gmail.com

โทรศัพท์: 02-738-1197 (สำนักงาน)

แฟ็กซ์: 02-738-1197 (สำนักงาน)

มือถือ: 083-228-2611 (สำนักงาน)

มือถือ: 089-409-3344 (คุณยุทธดนัย)

มือถือ: 097-264-3040 (คุณภาคภูมิ)

มือถือ: 097-090-9801 (คุณสมศักดิ์)

มือถือ: 089-410-2255 (คุณดวงดาว)

ไอดีไลน์: dao2512 (คุณดวงดาว)

บริการของเรา
สถานฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย

บริการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

สอบถาม
หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย

ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

สอบถาม
ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย

สถานฝึกอบรม สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นสถานฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัย

สอบถาม
ศูนย์ฝึกหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

สถานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สอบถาม
หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย

ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต รวมทั้งหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

สอบถาม
ฝึกหลักสูตรพนักงาน รปภ. รับอนุญาต

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกจบการฝึกหลักสูตรแล้วสามารถไปทำการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยได้

สอบถาม
เรียนหลักสูตรรักษาความปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกอบรมเบื้องต้นของพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย

สอบถาม
ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย

หลักสูตรมาตรฐาน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรของท่าน

สอบถาม
หลักสูตรรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง

ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

สอบถาม
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน รปภ.

เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรในองค์กรของท่านให้เป็นบุคลากรที่ดี มีศักยภาพ และมีคุณค่า

สอบถาม
ศูนย์ฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย

เราฝึกอบรมเสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงานและรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สอบถาม
หลักสูตรการฝึกอบรม รปภ. เบื้องต้น

บริการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

สอบถาม
ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง

ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

สอบถาม
สถานฝึกอบรม รปภ. ภาคสนาม

สถานฝึกอบรม สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นสถานฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัย

สอบถาม
การฝึกอบหลักสูตร รปภ. 40 ชั่วโมง

สถานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สอบถาม
สถานฝึกอบรม รปภ. สุพิชัย

ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต รวมทั้งหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

สอบถาม
อบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต รวมทั้งหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

สอบถาม
เปิดหลักสูตร รปภ. อบรม 40 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกจบการฝึกหลักสูตรแล้วสามารถไปทำการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยได้

สอบถาม
Security Training BKK Thailand

หลักสูตรมาตรฐาน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรของท่าน

สอบถาม
รับสมัครอบรมการรักษาความปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกอบรมเบื้องต้นของพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย

สอบถาม
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

สอบถาม
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรในองค์กรของท่านให้เป็นบุคลากรที่ดี มีศักยภาพ และมีคุณค่า

สอบถาม
ศูนย์ฝึกอบรม รปภ. กรุงเทพฯ

เราฝึกอบรมเสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงานและรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
สถานฝึกอบรม สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ผู้ติดต่อ:
คุณดวงดาว จุ้ยประโคน
ที่อยู่:
1139/1 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
02-738-1197
083-228-2611 (สำนักงาน)
โทรสาร:
02-738-1197
มือถือ:
089-410-2255(คุณดวงดาว)
097-090-9801(คุณสมศักดิ์)
097-264-3040(คุณภาคภูมิ)
089-409-3344(คุณยุทธดนัย)
อีเมล์:
s.supichaiguart@gmail.com
ไลน์ไอดี: